За нас

Лабораторията ни има над 60 години история в изпитвания и интерпретация на получените резултати от анализ на масла. Анализът на трансформаторното масло е един от най-ефективните методи за контрол на състоянието на трансформатора, ранна диагностика и превенция.

Мониторингът и поддържането на качеството на маслото са от съществено значение за гарантиране на надеждната работа на напълненото с масло електрическо оборудване. 

 • 01 Нивото на риска при трансформатора

 • 02 Надграждане на безопасността

 • 03 Пълна оперативна способност

 • 04 Спестяване на разходи

За да се оцени състоянието на изолационното масло в трансформаторите се извършват физико-химични и газ хроматографски анализи.

Тестове, които предлагаме

Услуги

Трансформаторно масло

 • Външен вид
 • Плътност
 • Определяне на пробивно напрежение
 • Съдържание на вода (Метод на Карл Фишер)
 • Киселинно число
 • Кинематичен вискозитет при 400С
 • Пламна температура
 • Коефициент на диелектрич-но разсейване (tg δ)
 • Водоразтворими киселини и основи
 • Специфично обемно съпротивление
 • Съвместимост на масла
 • Диелектрична проницаемост
 • Съвместимост на масла
 • Съдържание на механични примеси (частици)
 • Наличие на корозивна сяра
 • Повърхностно напрежение
 • Изследване на качеството на маслото
 • Газ хроматографски анализ
 • Съдържание на Фуранови съединения (2-Furfural)
 • Наличие на полихлорирани бифенили
 • Съдържание на пасиватори
 • Съдържание на вода в хартиена изолация
 • Тегловно набъбване в трансформаторно масло на гума (уплътнения) – каучуков профил / лист
 • Обща утайка чрез горещо филтруване

Турбинно масло

 • Съдържание на вода
 • Вискозитет при 40оС
 • Киселинно число
 • Водоразтворими киселини и основи
 • Плътност при 20оС

Хидравлично масло

 • Съдържание на вода
 • Вискозитет при 40оС
 • Плътност при 20оС

Пакетни услуги

Съоражения с номинално напрежение до 20 kV

 • Външен вид

 • Цвят

 • Определяне на пробивно напрежение

 • Съдържание на вода

 • Киселинно число

 • Коефициент на диелектрично разсейване (tg δ)

 • Газ хроматографски анализ

Съоражения с номинално напрежение над 20 kV

Основният пакет с добавени:

 • Кинематичен вискозитет при 40° С
 • Пламна температура
 • Специфично обемно съпротивление
 • Диелектрична проницаемост
 • Повърхностно напрежение
 • Изследване на качеството на маслото
 • Наличие на корозивна сяра
 • Съдържание на механични примеси (частици)
 • Водоразтворими киселини и основи

Разширеният пакет с добавени:

 • Съдържание на Фуранови съединения (2-Furfural)
 • Наличие на полихлорирани бифенили
 • Съдържание на пасиватори

В зависимост от количеството на водата, температурата на изолационната система и статуса на маслото, съдържанието на водата в изолационното масло оказва влияние върху пробивното напрежение на маслото, твърдата изолация  и тенденцията към стареене на течната и твърдата изолация. Ето защо съдържанието на вода в течната и твърдата изолация има много голямо влияние върху действителните работни условия и продължителността на живот на трансформатора.

Пробивното напрежение е мярка за способността на маслото да издържа на електростатични напрежения и има основно значение за безопасната работа на електрическото съоръжение. Основната цел на измерването на пробивното напрежение е да се покаже наличието на такива замърсители като водата и твърди частици.

Киселинното число на маслото е мярка за съдържанието на киселинни съставки или замърсители в него. Коефициент на диелектрично разсейване (tg δ) и специфично съпротивление са силно чувствителни към присъствието на разтворими полярни замърсители, продукти от стареенето и наличието на колоиди в маслото. (Минерални изолационни масла в електрически съоръжения. Указания за надзор и експлоатация (IEC 60422:2013)

Периодичност на изпитванията

До 20 kV номинално напрежение

За съоръжения с номинално напрежение до 20 kV не по-малко от един път на 3 години

Над 20 kV номинално напрежение

За съоръжения с номинално напрежение над 20 kV - един път в годината (на 6 месеца газ хроматографски анализ)

Основен ремонт

След основен ремонт на трансформаторите.
Свържете се с нас!

Контакти